Print zonder afbeeldingen Print zonder afbeeldingen | Print met afbeeldingen

 

Organisatie, activiteiten en financiën

Stichting DDR-Collectie
Het DDR-museum wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting DDR-Collectie. Deze stichting is ook eigenaar van het grootste deel van de collectie.
Deze stichting is een door de Belastingdienst erkende culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele Anbi).
KvK nr. 37083900
Fiscaal nr. 815678940
IBAN: NL38INGB0005871425

Bestuur en medewerkers 
Het stichtingsbestuur bestaat sedert de oprichting uit: prof. mr. Friso de Zeeuw (voorzitter), Albert Mol (secretaris-penningmeester) en mr. Jaap Schaper (lid). Mol en Schaper werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De Zeeuw heeft de dagelijkse leiding; hij doet dat op vrijwillige basis en ontvangt met ingang van 2014 een vrijwilligersvergoeding (die hij schenkt aan de stichting). Het dagelijks beheer is, op vrijwillige basis, in handen van Thea de Zeeuw die daarvoor met ingang van 2014 een vrijwilligersvergoeding ontvangt (die zij schenkt aan de stichting).

Doelstelling, beleid en activiteiten
De stichting heeft tot doel het beheer en uitbreiding van een collectie voorwerpen die de DDR-maatschappij in al zijn facetten weerspiegelt. Ook heeft de stichting tot doel te voorzien in een passende ontsluiting en documentatie van de collectie, evenals tentoonstelling van (een deel van) de collectie voor het geïnteresseerd publiek. Daarnaast beoogt de stichting met digitale  media actief te communiceren over de collectie en over de verschillende facetten van de DDR-maatschappij.

Het beleid is erop gericht deze doelstelling te realiseren. Op 2 september 2000 is het museum geopend. Circa 100 belangstellenden bezoeken (op afspraak) elk jaar het museum. Onder hen bevinden zich scholieren en studenten die het bezoek en de toelichting daarop benutten voor het maken van een werkstuk, scriptie e.d. Daarnaast ontvangen wij mensen die de DDR hebben bezocht om uiteenlopende redenen, alsook geïnteresseerden in geschiedenis, literatuur, design, fotografie, politiek, Berlijn, etc. De gemiddelde verblijftijd is 1 uur. Bezoekers komen zowel individueel als in groepen.

De collectie wordt regelmatig verder aangevuld, zowel met giften als met aankopen. Zoals gezegd heeft de stichting ook tot doel kennis over de DDR te verbreiden en te verdiepen. Daartoe wordt een frequent  bekeken en uitstekend gewaardeerde website geëxploiteerd en worden publicaties uitgebracht (zie elders op deze website). Marlou de Rijke is vanaf de start de (betaalde) webmaster.
Het museum staat regelmatig in de publicitaire belangstelling. Het wordt door velen als expertisecentrum in Nederland gezien voor kennis over de DDR.
Het bestuur onderhoudt contacten met instellingen en personen die aanverwante activiteiten uitoefenen. Dat gaat van het Duitsland-Instituut te Amsterdam tot de Verein für DDR Alltagskultur in Berlijn.

Financiën
De stichting heeft een balanstotaal van ca. € 125.000,- en een jaarlijkse omzet van ca. € 20.000,-. Het (voorlopige) jaarlijkse exploitatietekort wordt afgedekt met een donatie van Friso de Zeeuw (privé), zodat geen (definitief) exploitatietekort resteert. De stichting heeft geen schulden en ontvangt geen overheidssubsidie. Penningmeester Albert Mol (MPZ administratie & advies) verzorgt de opstelling van de jaarrekening.
Het museum is (voorlopig) gevestigd in de tot expositieruimte verbouwde garage bij het woonhuis van Friso de Zeeuw. Het streven is erop gericht de collectie te zijner tijd in een aanzienlijk grotere expositieruimte onder te brengen. Aansluiting bij een (professioneel) museum met een complementair thema is een van de opties. Om de herhuisvesting resp. uitbreiding van de huisvesting en daarmee gepaard gaande inrichting financieel mogelijk maken, wordt op de balans een voorziening vernieuwing huisvesting opgebouwd; met een streefbedrag van ca. €100.000,-.

Gezien de eenvoud van de financiële huishouding wordt geen aparte jaarlijkse begroting gemaakt. Cijfermatige financiële informatie is te vinden in de hieronder opgenomen balans en exploitatierekening.

Balans en exploitatierekening 2022 (pdf, 294kb)